Op de Rietgors werken we continu met elkaar aan een goed pedagogisch klimaat. Dit zien we ook terug in de klas:

 • Onze leerlingen (en leraren en ouders) voelen zich gezien en serieus genomen. De leerlingen, leraren en ouders voelen zich welkom
  op school. In een klas met een goed pedagogisch klimaat heerst een goede (werk)sfeer en voelen leerlingen zich veilig.
 • Leerlingen en leraren vinden het belangrijk dat ze zichzelf mogen en durven zijn. Dat fouten maken mag en dat er respect is voor elkaar.
  Leraren geven het goede voorbeeld. Dat vraagt van leraren ook dat ze ingrijpen als leerlingen elkaar pesten of uitlachen.
 • Er is rust in de klas, het is gezellig en gemoedelijk en er wordt gelachen. Onze leerkrachten hebben een positieve houding naar de
  leerlingen en ze geven kinderen veel gemeende complimenten.
 • Op de Rietgors werken we met vaste regels en duidelijke structuur; dit geeft voorspelbaarheid en rust. Vaste afspraken, regels en
  routines, duidelijke verwachtingen, heldere structuren en kaders zorgen voor voorspelbaar leerkrachtgedrag. Leerlingen weten waar
  ze op kunnen rekenen.

Leerlingen voelen zich gezien en gehoord

Met een goed pedagogisch klimaat bereiken we dat onze leerlingen zich veilig voelen, gezien en gehoord worden. Ze worden geaccepteerd zoals ze zijn. Een fijne, voorspelbare en positieve sfeer zorgt er ook voor dat leerlingen (en ouders) graag naar school komen. Dit geeft een goede, ontspannen startsituatie om te leren.

Rust en regelmaat

Aandacht en concentratie zijn daarnaast belangrijk om tot leren te komen. Als het lawaaiig of onrustig is, moeten leerlingen zich meer inspannen om zich te kunnen concentreren of lukt het ze niet om zich te concentreren. Rust en regelmaat is belangrijk, hierbij is ons motto: “KC de Rietgors, ruimte om te groeien”.

Resultaten

Scholen zijn verplicht om de ontwikkeling van hun leerlingen te volgen, vanaf het moment dat zij op school beginnen. Scholen moeten daarom een leerlingvolgsysteem (LVS) in groep 3 tot en met 8 gebruiken. Bij de kleuters maken we gebruik van observatie-instrumenten. Daarnaast is de doorstroomtoets in groep 8 verplicht. Scholen mogen daarnaast aanvullende toetsen afnemen.

Toetsen en observeren

Op KC de Rietgors krijgen onze leerlingen twee keer per jaar een methode-onafhankelijke toets voor taal en rekenen: de M-toets (M = midden schooljaar) en de E-toets (E = einde schooljaar). Deze toets laat zien wat de reken- en taalvaardigheden zijn van onze leerlingen op een vast moment en hoe zij zich in de loop van de tijd ontwikkelen.

Om een completer beeld te krijgen van de ontwikkeling van de kinderen, zijn observaties door de leerkracht en methode-gebonden toetsen minstens zo belangrijk. De leerkracht observeert in de klas hoe leerlingen opgaven uit de lesmethodes maken. Methode-gebonden toetsen laten vervolgens concreet zien in hoeverre een leerling de recent aangeboden leerstof uit de lesmethode beheerst. Als uit een methode-toets bijvoorbeeld blijkt dat een leerling de tafels één tot en met vijf niet goed kent, kan de leerkracht voor extra oefenmateriaal zorgen.

De resultaten van de M- en E-toetsen en de resultaten van de observaties en methode-gebonden toetsen worden zorgvuldig geanalyseerd en vervolgens worden er op groeps- en/of leerlingen niveau acties uitgezet zoals aanpassing van het leerstofaanbod of extra instructie en oefenmateriaal.

Sociaal emotionele ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van een kind gaat het niet alleen om reken- en taalvaardigheden en leerstofbeheersing, maar ook om de sociaal-emotionele ontwikkeling. De leerkracht ziet uw kind dagelijks en verzamelt informatie over zijn sociaal-emotionele ontwikkeling in een LOVS-systeem.

Onderwijsinspectie en inspectierapport

De onderwijsinspectie is een overheidsinstantie die controleert of de kwaliteit van het onderwijs goed is en of de regels nageleefd worden. De inspectie van het onderwijs bezoekt scholen, voert er een kwaliteitsonderzoek uit en evalueert de uitkomst met de schoolleiding. Het gaat bij het inspectietoezicht niet alleen om de basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen, maar er wordt ook gekeken naar burgerschapsonderwijs en sociale veiligheid.

Aan de hand van het schoolbezoek en rapport bepaalt de inspecteur of de school onder basistoezicht blijft, of wordt aangemerkt als een (zeer) zwakke school. In dat laatste geval krijgen scholen vaker inspectiebezoek om te voorkomen dat de onderwijskwaliteit nog verder achteruitgaat.

Ook op KC de Rietgors is de onderwijsinspectie op bezoek geweest voor een kwaliteitsonderzoek. Het meest recente inspectierapport leest u hier