Werken met Jeelo

Op de Rietgors werken we met Jeelo. Jeelo staat voor JE Eigen LeerOntwikkeling en is gebaseerd op 3 pijlers:

  • Samen leven.
  • Samen werken.
  • Zelfstandig leren.

Jeelo is een vorm van projectmatig werken waarin de drie pijlers steeds terugkeren. We zien dat kinderen door deze aanpak nieuwsgierig worden, hun talenten kunnen laten zien en leren om zelfstandig te werken.

Meer over Jeelo

Kwaliteit van onderwijs

Op Kindcentrum de Rietgors zijn we voortdurend bezig met het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs. Onze kinderen hebben daar recht op. Om steeds aandacht te hebben voor de kwaliteit van ons onderwijs, focussen wij op de volgende punten:

  • We kijken continu naar leeropbrengsten.
  • We bewaken de kwaliteit van lessen met behulp van lesobservatie en enquêtes.
  • We blijven met elkaar in gesprek.
  • We spreken elkaar aan op resultaten en afspraken.
  • We verhogen onze deskundigheid door team- en individuele nascholing.

Elk kind in Nederland verdient onderwijs van goede kwaliteit en dit geldt natuurlijk ook voor onze school. Iedere school moet minimaal voldoen aan de basiskwaliteit die onderwijsinspectie bepaalt. De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook het vormen van kinderen tot zelfstandige, zelfverantwoordelijke personen. Dit is de bijdrage die een school levert aan de ontwikkeling van een leerling en wel op drie gebieden: kwalificatie, persoonsvorming en socialisatie. En dat is niet in cijfers uit te drukken.

Cultuureducatie, geen vak apart

Op de Rietgors doen we al een aantal jaar mee aan het project Cultuureducatie met Kwaliteit van Cultuurmij Oost. Binnen dit Gelderse project werken scholen, culturele aanbieders en gemeenten samen aan beter cultuuronderwijs op lokaal en regionaal niveau.

Wij nemen vanaf het eerste uur deel aan dit project, onder de noemer Cultuureducatie, geen vak apart. Met deze naam willen we laten zien dat wij cultuureducatie niet als een apart vak zien, maar als integraal onderdeel van ons aanbod voor onderwijs en kinderopvang. Dus niet een los uurtje knutselen, maar de lesstof creatief verwerken. Kinderen versterken via de inzet van kunst & cultuur hun creativiteit en leren kritisch denken, effectief communiceren, oplossingsgericht denken en samenwerken. En natuurlijk is er ook aandacht voor digitalisering.

Ons kindcentrum ontvangt subsidie om een overzichtelijk en kwalitatief hoogstaand aanbod te creëren van kunst- en cultuureducatie, muziek, dans, drama, media, cultureel erfgoed en literatuur.

Burgerschap

Jeelo heeft eenheden voor alle doelen van het basisonderwijs, ook voor Burgerschap. Dit maakt het mogelijk om volledig geïntegreerd te werken. Voorbeelden hiervan zijn eenheden met betrekking tot gelijkheid, diversiteit, democratie, macht en inspraak, globalisering en duurzaamheid en eenheden met betrekking tot communiceren, kritisch denken, respectvol handelen, deugden en executieve functies.

De onderwijsinspectie heeft bij het laatste kwaliteitsonderzoek vastgesteld dat het aanbod van de burgerschapsdoelen binnen Jeelo voldoet aan de door de inspectie vastgestelde normen.

Digitale geletterdheid

Naar verwachting zal met ingang van 2027 de onderwijsinspectie onderzoek doen naar het aanbod van digitale geletterdheid in het basisonderwijs. Met Jeelo zullen we naar verwachting voldoen aan het nieuwe normenkader van de onderwijsinspectie.

Voorbeelden hiervan zijn de Jeelo-eenheden met betrekking tot kennis van de digitale communicatie, technologie, economie & burgerschap en met betrekking tot eenheden informatievaardigheden, toepassen ICT-vaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.